Boven €29 gratis verzending
100% Traceerbare chocolade
Creëer jouw chocolade cadeau

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als Consument. Lees deze daarom goed door. Wij raden je aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Algemene voorwaarden Friandries B.V.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden;
 2. Aanvullende Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Friandries worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Friandries;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of Friandries in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Friandries: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de Klant aanbiedt;
 7. Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de Friandries een offerte heeft gedaan, van wie de Friandries een offerte heeft ontvangen en/of waarmee de Friandries een contractuele relatie is aangegaan.
 8. Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst die tussen Friandries en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Website: de webshop van Friandries, te raadplegen via www.friandries.nl.


ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN FRIANDRIES

Friandries B.V., tevens handelend onder de namen Friandries Chocolates en Cacao Creations

Vestigings- en bezoekadres:

Floresstraat 3
5013 BZ Tilburg

Telefoonnummer: 013-3004041 / 06-46242910
E-mailadres: contact@friandries.nl
KvK-nummer: 83365907
Btw-identificatienummer: NL862846390B01


ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Friandries en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Friandries en de Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Friandries voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Friandries zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
   

ARTIKEL 4 HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Friandries gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Friandries kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Friandries niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
   

ARTIKEL 5 DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Friandries onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Friandries is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de Klant ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, zal Friandries niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kunnen voldoen tot het moment dat zij alsnog de juiste gegevens ontvangt van de Klant.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Friandries passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Friandries daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Friandries kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Friandries op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
   

ARTIKEL 6 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De producten van Friandries zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat het producten betreffen die een beperkte houdbaarheid hebben en/of zijn vervaardigd conform de specificaties van de Klant, niet gefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon/Klant bestemd zijn.
   

ARTIKEL 7 DE PRIJS

 1. De door Friandries genoemde prijzen betreffen voor consumenten prijzen inclusief BTW en voor zakelijke afnemers, niet zijde consumenten, prijzen exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 2. In bepaalde gevallen brengt Friandries leverings- en/of bezorgkosten in rekening aan de Klant. Deze kosten worden door Friandries in het bestelproces apart weergegeven.
 3. De Klant is de prijs verschuldigd, zoals vermeld in de laatste stap van het bestelproces van de webshop en zoals vermeld in de orderbevestiging van Friandries of zoals weergegeven op de offerte van Friandries.
 4. Kennelijke fouten en evidente onjuistheden in de prijsopgave van Friandries kunnen ook, na de totstandkoming van de Overeenkomst, door Friandries nog worden gecorrigeerd.
   

ARTIKEL 8 BETALING

 1. Betaling van bestelde producten via de webshop van Friandries geschiedt online via de betaalmethode iDEAL (betaaldienst: Mollie), PayPal of creditcard, tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden.
 2. Betaling van producten, anders dan besteld dan via de webshop van Chocolaterie Friandies, dient door de Klant te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden.
   

ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Friandries behoudt zich de eigendomsrechten ter zake door Friandries aan de Klant te leveren goederen voor tot het moment van integrale betaling van de voor die goederen tussen partijen overeengekomen prijs.
   

ARTIKEL 10 LEVERING EN UITVOERING

 1. Friandries zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten door de Klant.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Friandries kenbaar heeft gemaakt ten tijde van het plaatsen van de order.
 3. Indien de Klant een foutief leveringsadres heeft doorgegeven, kan dit niet aan Friandries worden tegengeworpen en is Friandries hiervoor niet aansprakelijk. Indien Friandries hierdoor extra kosten moet maken, komen deze voor rekening van de Klant.
 4. Friandries streeft ernaar door de Klant bestelde producten zo snel mogelijk in behandeling te nemen en af te leveren. Friandries spant zich daarbij in om de in de orderbevestiging genoemde levertermijn stipt na te komen. De in de orderbevestiging genoemde levertermijn betreft echter een streefdatum en is geenszins te kwalificeren als een fatale termijn. Een eventuele vertraging in de levering zal de Klant in geen geval recht geven op schadevergoeding. 
 5. Indien de Klant een product bestelt dat (tijdelijk) niet op voorraad is, zal Friandries de Klant laten weten of en wanneer het product weer beschikbaar zal zijn.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Friandries tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Chocolaterie bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
 7. Vanaf het moment dat de producten door Friandries op het door Klant opgegeven adres zijn afgeleverd, gaat het risico als genoemd in het vorige lid over op de Klant. De Klant dient de producten te waren op een droge plaats, beschermd tegen vocht en buiten de koeling. De ideale temperatuur om producten te bewaren is (bij voorkeur een constante temperatuur van) 18 graden Celsius. De producten zijn te gebruiken tot één maand na levering. 
 8. Indien de Klant of de door hem/haar aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is Friandries gerechtigd de producten bij buren af te leveren of weer retour te nemen. In dat laatste geval zal Friandries de producten op een in overleg met de Klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan de Klant aanbieden, welke kosten voor rekening van de Klant komen. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting voor de Klant niet te vervallen en worden eventuele extra kosten (daaronder begrepen de kosten voor het retour nemen van de producten) aan de Klant in rekening gebracht.
 9. Gelet op de aard van de producten van Friandries levert Friandries geen producten af op postbusadressen.
 10. Bij temperaturen of voorspelde temperaturen hoger dan 21 graden Celsius behoudt Friandries zich het recht voor om geen leveringen uit te voeren van chocoladeproducten die bij dergelijke temperaturen kunnen bederven. Friandries stelt de Klant hiervan op de hoogte.
 11. Friandries is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de (leverings-)verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
   

ARTIKEL 11 CONFORMITEIT EN GARANTIE 

 1. Friandries staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat hij/hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken Friandries daarvan in kennis te stellen.
 3. Indien Friandries de klacht gegrond acht, wordt – na overleg met de Klant – het product hersteld, vervangen of (ten dele) vergoed. In het geval de prijs van het product wordt vergoed, zal dit maximaal het bedrag behelzen van het factuurbedrag van het product.
   

ARTIKEL 12 OVERMACHT

 1. Friandries is niet aansprakelijk voor haar verzuim en is niet gehouden haar verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met de Klant na te komen in het geval dat Friandries daartoe wordt verhinderd door enige vorm van overmacht, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Onder “overmacht” zoals bedoeld in dit artikel dient te worden verstaan: natuurrampen, oorlog, epidemieën/pandemieën, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, het niet beschikbaar zijn van schepen, vrachtwagens of ander vervoer, oproer, arbeidsonrust, ongeval, het opleggen van sancties, instorting van gebouwen, brand, explosie of een ongeval, alsook enige andere oorzaak die buiten de macht van Friandries ligt.
   

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Friandries is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door deverzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Friandries beperkt tot het het factuurbedrag van de bestelling.
 3. Friandries is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Friandries is uitgegaan van door of vanwege de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Friandries is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Friandries.
 5. Friandries heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Klant ongedaan te maken.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indiende schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Friandries.
 7. Friandries is bevoegd om bij de uitvoering van bestelde producten door de Klant gebruik te maken van de diensten van derden. Friandries zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Friandries is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Klant eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Klant te aanvaarden.
   

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten, merken, (handels)namen, domeinnamen, logo’s, artwork, afbeeldingen, look-and-feel, websites, promotie- en marketingmaterialen, merchandise etc. van Friandries berusten exclusief bij Friandries en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande toestemming van Friandries is het niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.
   

ARTIKEL 15 KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Friandries. Verwezen wordt naar de contactgegevens, zoals opgenomen in artikel 2.
   

ARTIKEL 16 PRIVACY

 1. Friandries zal vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige informatie met betrekking tot de Klant.
 2. Indien Friandries persoonsgegevens van de Klant verwerkt, vindt deze verwerking
  plaats in overeenstemming met het privacybeleid van Friandries. Dit is te raadplegen op:
  www.friandries.nl.

   

ARTIKEL 17 SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle offertes gedaan aan of door Friandries en op alle overeenkomsten gesloten met Friandries is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen die verband houden met offertes gedaan aan of door Friandries en op Overeenkomsten gesloten met Friandries zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het rechtsgebied waarbinnen Friandries gevestigd is.
 3. In het geval een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepalingen de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden die het meest in overeenstemming is met de bedoeling van partijen zoals die blijkt uit de nietige of vernietigbare bepaling en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 4. Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door Friandries en de Klant afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Versie, 4 september 2023

Algemene voorwaarden Friandries B.V.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden;
 2. Aanvullende Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Friandries worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Friandries;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of Friandries in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Friandries: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de Klant aanbiedt;
 7. Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de Friandries een offerte heeft gedaan, van wie de Friandries een offerte heeft ontvangen en/of waarmee de Friandries een contractuele relatie is aangegaan.
 8. Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst die tussen Friandries en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Website: de webshop van Friandries, te raadplegen via www.friandries.nl.


ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN FRIANDRIES

Friandries B.V., tevens handelend onder de namen Friandries Chocolates en Cacao Creations

Vestigings- en bezoekadres:

Floresstraat 3
5013 BZ Tilburg

Telefoonnummer: 013-3004041 / 06-46242910
E-mailadres: contact@friandries.nl
KvK-nummer: 83365907
Btw-identificatienummer: NL862846390B01


ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Friandries en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Friandries en de Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Friandries voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Friandries zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
   

ARTIKEL 4 HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Friandries gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Friandries kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Friandries niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
   

ARTIKEL 5 DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Friandries onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Friandries is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de Klant ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, zal Friandries niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kunnen voldoen tot het moment dat zij alsnog de juiste gegevens ontvangt van de Klant.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Friandries passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Friandries daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Friandries kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Friandries op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
   

ARTIKEL 6 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De producten van Friandries zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat het producten betreffen die een beperkte houdbaarheid hebben en/of zijn vervaardigd conform de specificaties van de Klant, niet gefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon/Klant bestemd zijn.
   

ARTIKEL 7 DE PRIJS

 1. De door Friandries genoemde prijzen betreffen voor consumenten prijzen inclusief BTW en voor zakelijke afnemers, niet zijde consumenten, prijzen exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 2. In bepaalde gevallen brengt Friandries leverings- en/of bezorgkosten in rekening aan de Klant. Deze kosten worden door Friandries in het bestelproces apart weergegeven.
 3. De Klant is de prijs verschuldigd, zoals vermeld in de laatste stap van het bestelproces van de webshop en zoals vermeld in de orderbevestiging van Friandries of zoals weergegeven op de offerte van Friandries.
 4. Kennelijke fouten en evidente onjuistheden in de prijsopgave van Friandries kunnen ook, na de totstandkoming van de Overeenkomst, door Friandries nog worden gecorrigeerd.
   

ARTIKEL 8 BETALING

 1. Betaling van bestelde producten via de webshop van Friandries geschiedt online via de betaalmethode iDEAL (betaaldienst: Mollie), PayPal of creditcard, tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden.
 2. Betaling van producten, anders dan besteld dan via de webshop van Chocolaterie Friandies, dient door de Klant te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden.
   

ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Friandries behoudt zich de eigendomsrechten ter zake door Friandries aan de Klant te leveren goederen voor tot het moment van integrale betaling van de voor die goederen tussen partijen overeengekomen prijs.
   

ARTIKEL 10 LEVERING EN UITVOERING

 1. Friandries zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten door de Klant.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Friandries kenbaar heeft gemaakt ten tijde van het plaatsen van de order.
 3. Indien de Klant een foutief leveringsadres heeft doorgegeven, kan dit niet aan Friandries worden tegengeworpen en is Friandries hiervoor niet aansprakelijk. Indien Friandries hierdoor extra kosten moet maken, komen deze voor rekening van de Klant.
 4. Friandries streeft ernaar door de Klant bestelde producten zo snel mogelijk in behandeling te nemen en af te leveren. Friandries spant zich daarbij in om de in de orderbevestiging genoemde levertermijn stipt na te komen. De in de orderbevestiging genoemde levertermijn betreft echter een streefdatum en is geenszins te kwalificeren als een fatale termijn. Een eventuele vertraging in de levering zal de Klant in geen geval recht geven op schadevergoeding. 
 5. Indien de Klant een product bestelt dat (tijdelijk) niet op voorraad is, zal Friandries de Klant laten weten of en wanneer het product weer beschikbaar zal zijn.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Friandries tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Chocolaterie bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
 7. Vanaf het moment dat de producten door Friandries op het door Klant opgegeven adres zijn afgeleverd, gaat het risico als genoemd in het vorige lid over op de Klant. De Klant dient de producten te waren op een droge plaats, beschermd tegen vocht en buiten de koeling. De ideale temperatuur om producten te bewaren is (bij voorkeur een constante temperatuur van) 18 graden Celsius. De producten zijn te gebruiken tot één maand na levering. 
 8. Indien de Klant of de door hem/haar aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is Friandries gerechtigd de producten bij buren af te leveren of weer retour te nemen. In dat laatste geval zal Friandries de producten op een in overleg met de Klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan de Klant aanbieden, welke kosten voor rekening van de Klant komen. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting voor de Klant niet te vervallen en worden eventuele extra kosten (daaronder begrepen de kosten voor het retour nemen van de producten) aan de Klant in rekening gebracht.
 9. Gelet op de aard van de producten van Friandries levert Friandries geen producten af op postbusadressen.
 10. Bij temperaturen of voorspelde temperaturen hoger dan 21 graden Celsius behoudt Friandries zich het recht voor om geen leveringen uit te voeren van chocoladeproducten die bij dergelijke temperaturen kunnen bederven. Friandries stelt de Klant hiervan op de hoogte.
 11. Friandries is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de (leverings-)verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
   

ARTIKEL 11 CONFORMITEIT EN GARANTIE 

 1. Friandries staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat hij/hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken Friandries daarvan in kennis te stellen.
 3. Indien Friandries de klacht gegrond acht, wordt – na overleg met de Klant – het product hersteld, vervangen of (ten dele) vergoed. In het geval de prijs van het product wordt vergoed, zal dit maximaal het bedrag behelzen van het factuurbedrag van het product.
   

ARTIKEL 12 OVERMACHT

 1. Friandries is niet aansprakelijk voor haar verzuim en is niet gehouden haar verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met de Klant na te komen in het geval dat Friandries daartoe wordt verhinderd door enige vorm van overmacht, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Onder “overmacht” zoals bedoeld in dit artikel dient te worden verstaan: natuurrampen, oorlog, epidemieën/pandemieën, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, het niet beschikbaar zijn van schepen, vrachtwagens of ander vervoer, oproer, arbeidsonrust, ongeval, het opleggen van sancties, instorting van gebouwen, brand, explosie of een ongeval, alsook enige andere oorzaak die buiten de macht van Friandries ligt.
   

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Friandries is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door deverzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Friandries beperkt tot het het factuurbedrag van de bestelling.
 3. Friandries is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Friandries is uitgegaan van door of vanwege de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Friandries is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Friandries.
 5. Friandries heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Klant ongedaan te maken.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indiende schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Friandries.
 7. Friandries is bevoegd om bij de uitvoering van bestelde producten door de Klant gebruik te maken van de diensten van derden. Friandries zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Friandries is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Klant eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Klant te aanvaarden.
   

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten, merken, (handels)namen, domeinnamen, logo’s, artwork, afbeeldingen, look-and-feel, websites, promotie- en marketingmaterialen, merchandise etc. van Friandries berusten exclusief bij Friandries en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande toestemming van Friandries is het niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.
   

ARTIKEL 15 KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Friandries. Verwezen wordt naar de contactgegevens, zoals opgenomen in artikel 2.
   

ARTIKEL 16 PRIVACY

 1. Friandries zal vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige informatie met betrekking tot de Klant.
 2. Indien Friandries persoonsgegevens van de Klant verwerkt, vindt deze verwerking
  plaats in overeenstemming met het privacybeleid van Friandries. Dit is te raadplegen op:
  www.friandries.nl.

   

ARTIKEL 17 SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle offertes gedaan aan of door Friandries en op alle overeenkomsten gesloten met Friandries is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen die verband houden met offertes gedaan aan of door Friandries en op Overeenkomsten gesloten met Friandries zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het rechtsgebied waarbinnen Friandries gevestigd is.
 3. In het geval een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepalingen de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden die het meest in overeenstemming is met de bedoeling van partijen zoals die blijkt uit de nietige of vernietigbare bepaling en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 4. Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door Friandries en de Klant afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Versie, 4 september 2023