Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als Consument. Lees deze daarom goed door. Wij raden je aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1    Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. Aanvullende Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Chocolaterie Friandries worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Chocolaterie Friandries;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Chocolaterie Friandries in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 8. Chocolaterie Friandries: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Chocolaterie Friandries en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Website: de webshop van Chocolaterie Friandries, te raadplegen via www.friandries.nl.

Artikel 2    Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chocolaterie Friandries en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Chocolaterie Friandries en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Chocolaterie Friandries voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Chocolaterie Friandries zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van Overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Voor toekomstige bestellingen behoudt Chocolaterie Friandries zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3    Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Chocolaterie Friandries gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Chocolaterie Friandries kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Chocolaterie Friandries niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 4    De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde Algemene Voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Chocolaterie Friandries onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Chocolaterie Friandries is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Chocolaterie Friandries het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Chocolaterie Friandries passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Chocolaterie Friandries daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Chocolaterie Friandries kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Chocolaterie Friandries op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Chocolaterie Friandries is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 5    Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Wegens de beperkte houdbaarheid van chocoladeproducten de geldende hygiënische voorschriften kan de Consument zich niet beroepen op het herroepingsrecht en kunnen chocoladeproducten niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dus uitgesloten. Iedere aankoop is dus definitief en wordt door Chocolaterie Friandries niet teruggenomen.

Artikel 6    De prijs

 1. Alle op de Website en in andere van Chocolaterie Friandries afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
 2. Leverings- en/of bezorgkosten worden duidelijk aan de Consument medegedeeld. De kosten worden in het bestelproces apart weergegeven.
 3. De Consument is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Chocolaterie Friandries in haar orderbevestiging heeft medegedeeld.
 4. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Chocolaterie Friandries worden gecorrigeerd.

Artikel 7    Betaling

 1. Betaling van bestelde producten via de webshop van Chocolaterie Friandries is mogelijk via online betaalmethode iDEAL (betaaldienst: Mollie). Vanuit het bestelproces wordt de Consument automatisch doorgeleid naar de elektronische betaalomgeving van de bank naar keuze (iDEAL) waar de Consument de betaling kan voldoen.
 2. Friandries Cholaterie kan de betalingsmethoden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website. 
 3. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Consument te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de Consument geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding is te herkennen aan het “slotje” in de onderste statusbalk van de browser.

Artikel 8    Levering en uitvoering

 1. Chocolaterie Friandries zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Chocolaterie Friandries kenbaar heeft gemaakt.
 3. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Consument verhaald zullen worden.
 4. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Chocolaterie Friandries streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. 
 5. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Consument wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Chocolaterie Friandries streeft ernaar vertragingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen per e-mail, aan de Consument te melden.
 6. Als er niet tijdig geleverd kan worden, brengt Chocolaterie Friandries de Consument daarvan op de hoogte voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Indien Chocolaterie Friandries dit niet doet, kan de Consument kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaalt Chocolaterie Friandries het aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Chocolaterie Friandries tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Chocolaterie Friandries bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de kwaliteit van de producten ondanks de bestede zorg onvoldoende is, kunnen zowel Consument als ontvanger contact opnemen met Chocolaterie Friandries. In overleg wordt naar een passende oplossing gezocht. 
 8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Consument. De producten dienen te worden bewaard op een droge plaats, beschermd tegen vocht en buiten de koeling. De ideale temperatuur om producten te bewaren is (bij voorkeur een constante temperatuur van) 18 graden Celsius. De producten en zijn te gebruiken tot 1 maand na levering. 
 9. Indien de Consument niet aanwezig is, wordt de bestelling bij de buren afgeleverd. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Consument voor de levering van de bestelling.
 10. Gelet op de aard van het product worden postbusadressen niet aanvaard.
 11. Bij temperaturen of voorspelde temperaturen hoger dan 21 graden Celsius behoudt Chocolaterie Friandries zich het recht voor om geen leveringen uit te voeren van chocoladeproducten die bij die temperaturen kunnen bederven. De Consument wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

Artikel 9    Conformiteit en garantie 

 1. Chocolaterie Friandries staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Chocolaterie Friandries er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Consument binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Chocolaterie Friandries daarvan in kennis te stellen.
 3. Indien Chocolaterie Friandries de klacht gegrond acht, worden na overleg met Consument de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het in Artikel 10 bepaalde aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de door Consument betaalde prijs over het product.

Artikel 10    Beperking van aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Chocolaterie Friandries voor eventuele schade is steeds beperkt tot het bedrag van de laatste bestelling.
 2. Friandries Chocolaterie stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24/7. Gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Chocolaterie Friandries echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang, zullen we alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de verkoop via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen. 

Artikel 11    Klachten

 1. Indien Consument onverhoopt een klacht heeft over via de webshop bestelde producten dan kan de klacht telefonisch of per mail kenbaar gemaakt worden. Zie de contactgegevens onderaan deze Algemene Voorwaarden.
 2. Chocolaterie Friandries geeft zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, reactie op de klacht. Als het nog niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Chocolaterie Friandries binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12    Persoonsgegevens

 1. Chocolaterie Friandries behandelt bestelgegevens en klantinformatie vertrouwelijk en geeft of verkoopt klantgegevens niet door aan derden die niet bedrijfsmatig verbonden zijn aan Chocolaterie Friandries. 
 2. Chocolaterie verwerkt persoonsgegevens van Consument conform de Privacyverklaring. Deze is te vinden op onze website. 

Artikel 13    Slotbepaling

 1. Op Overeenkomsten tussen Chocolaterie Friandries en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Chocolaterie Friandries gevestigd is.   
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Vestigings- en bezoekadres:     
Chocolaterie Friandries (commanditaire vennootschap)
Willem II-straat 4 
5038 BG Tilburg
Nederland 

Telefoonnummer:
06-15943020

E-mailadres:
info@friandries.nl

Website:
www.friandries.nl 

KvK-nummer:
70553580

Btw-identificatienummer:
NL858372071B01

Bank:
NL82RABO0309282691